Djur

 

Djur är en flercellig eukaryot organismer som kännetecknas av att de är rörliga. Deras kroppsbyggnad blir väldigt fast när de utvecklas även om vissa genomgår förändring senare i livet. De flesta djuren är av motilitet vilket innebär att de kan röra sig spontant och oberoende. Alla djur måste få i sig en viss föda genom andra organismer. De första djuren kom i form av fossiler och som marina arter under den kambriska explosionen för ungefär 542 miljoner år sedan. Man delar upp alla djuren i olika undergrupper som ofta refererar till hur de ser ut och hur de lever.

Djur har vissa karaktäristiska drag som särskiljer dem från andra levande ting. Djur skiljer sig från olika bakterier och andra protister genom att de är eukaryoter och har är flercelliga. Djur är även heterotrofiska och generellt sätt måste de smälta och äta sin föda för att kunna överleva och detta skiljer dem från växter och alger. De skiljer sig även från plantor och alger genom att de saknar fasta cellväggar. Hos de flesta djuren genomgår embryosen ett slags utvecklingsstadium vilket är väldigt karaktäristiskt för djuren. 

Förutom vissa undantag så som svampar och placozoer har djur en kropp som är indelad i olika vävnader. Exempel på dessa är alla muskler som har möjlighet att kontrollera djurets rörelseförmåga. Det finns även nervsystemet som sänder ut signaler till resten av kroppen hur den ska agera i en viss situation. Det finns oftast också en kammare för matspjälkningen som har en eller två öppningar. Djur som har denna organiseringen kallas metazoaner eller eumetazoa. Alla djur har eukaryota celler som omringas av karaktäristiska extracellulära matrix sammansatta av kollagen och elastiska glykoproteiner. De kan delas upp i olika former och strukturer så som skal ben och spikler. Under utvecklingen av djuren utvecklas en relativt flexibel uppbyggnad som gör att celler kan röra sig och kan bli omorganiserade vilket möjliggör för komplexa strukturer att bildas. I kontrast så har flercelliga organismer celler som hålls på sin plats med hjälp av cellväggar och utvecklas sedan utav en progressiv tillväxt. 

Under någon gång av livets gång genomgår djuren någon form av sexuell ökning. De har specialiserade könsceller som genomgår en meios för att producera mindre motila spermier eller större icke-motila äggceller. Dessa i sin tur utvecklas i flera steg till nya levande individer. Det första steget är när de så kallade zygoterna utvecklas till en ihålig glob som kallas en blastula som genomgår en omlagring och differentiering. I svampar och larver så simmar de till en ny plats och utvecklas sedan till en ny svamp. I de flesta andra grupper genomgår en blastula en mer komplicerad omlagring. Den genomgår först en invagination för att forma en gastrula med en matsmältningskammare och två separata bakterieceller. I de flesta fall utvecklas det en mesoderm mellan de båda cellerna och efter detta så utvecklas bakteriecellerna till att forma vävnader och organ. 

Det utvecklas hela tiden nya djurarter och det finns förmodligen fortfarande arter som vi människor inte har bekantat oss med ännu. Vi beblandar oss ofta med olika djur och använder dem som sällskapsdjur likväl som vi använder de till arbete.